Desinfectants autoritzats en la lluita contra la COVID-19

Home / Ecología / Desinfectants autoritzats en la lluita contra la COVID-19
Desinfectants autoritzats en la lluita contra la COVID-19

  • Davant la crisi provocada per la malaltia COVID-19, Ecologistes en Acció recomana prudència en l’ús de desinfectants i recorda que s’han de seguir les instruccions proposades pel Ministeri de Sanitat.
  • Els desinfectants són tòxics perillosos per a la salut i el medi ambient, per la qual cosa el seu ús requereixen una prèvia autorització per a la seva comercialització.

Diàriament, la societat espanyola està usant viricides en la lluita contra el coranavirus als centres mèdics, als carrers, als llocs de treball i les llars. Un viricida (biocida emprat per a tractar virus) és un plaguicida amb ús no alimentari. La seva finalitat és destruir, contrarestar o neutralitzar qualsevol organisme nociu, o d’impedir la seva acció o exercir sobre ell un efecte de control d’un altre tipus, per qualsevol mitjà que no sigui una mera acció física o mecànica.

Si hi ha hagut un moment per utilitzar viricides de manera massiva és aquest, en la lluita contra la malaltia COVID-19. Davant aquesta situació, Ecologistes en Acció recorda que si bé l’ús dels biocides està justificat en aquests moments, es tracta de productes tòxics i que el seu ús abusiu o per personal no qualificat poden causar afeccions adverses a la salut humana, especialment als treballadors que realitzen les labors de desinfecció, o a les persones que els utilitzen per a la neteja de les seves llars.

Donada la seva funció de matar organismes nocius, com és el cas del coronavirus, són tòxics perillosos per a la salut i el medi ambient, que necessiten una prèvia autorització per a la seva comercialització i, en molts casos, només poden ser aplicats per professionals proveïts de les suficients mesures i equips de protecció.

La UE i Espanya tenen un ampli arsenal de viricides autoritzats, que han de ser utilitzats amb prudència i precaució, havent de seguir-se les instruccions del Ministeri de Sanitat i allò que indica la fitxa tècnica de cada biocida.

Ecologistes en Acció dona suport al document tècnic elaborat pel Ministeri de Sanitat, relatiu al procediment de neteja viària davant la pandèmia de coronavirus. Aquest document recomana un procediment de neteja i desinfecció de les vies públiques amb la següent seqüència d’actuacions:

1. Escombratge per a l’eliminació de residus i matèria orgànica, si pot ser en humit, amb la finalitat d’evitar la dispersió del virus.

2. Neteja dels carrers amb camions disponibles a aquest efecte amb aigua reforçada amb tensoactius específics per a la neteja viària, segons la concentració indicada pels comercialitzadors dels detergents utilitzats.

Com a alternativa a l’ús de tensoactius, el Ministeri assenyala que haurà de valorar-se la substitució d’aquests productes per derivats d’amoni quaternari i altres productes amb acció biocida. En aquest cas es realitzaria tant la neteja com la desinfecció, sempre que l’ús d’aquests productes no constitueixi un risc de corrosió per a les escombradores.

3. Desinfecció mitjançant hipoclorit de sodi al 0,1 % mitjançant motxilles polvoritzadores (20 ml de lleixiu comú per litre d’aigua). Per a realitzar aquesta operació els operaris de neteja hauran d’estar protegits amb els equips de protecció personal adequats.

Aquest tipus de desinfecció és especialment recomanada en els espais més sensibles: proximitat de centres sanitaris, grans supermercats, centres de distribució d’aliments, zones de la ciutat amb assentaments urbans fixos o bé on passen la nit persones sense llar.

4. En cas de ser necessari, per a la desinfecció de les superfícies de bancs, fanals o altres elements municipals de la via pública hauran d’emprar-se els viricides autoritzats per aquesta finalitat.

Per a servir de guia, el Ministeri de Sanitat també ha publicat una llista de productes viricides autoritzats a Espanya per a ús ambiental, indústria alimentària i higiene humana. Ecologistes en Acció adverteix que diversos d’aquests viricides tan sols han de ser aplicats per personal professional i sempre han de seguir-se les instruccions del producte i actuar amb prudència i sentit comú.

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published.