Denuncien la insostenibilitat de la Gestió Forestal Valenciana

Home / Ecología / Denuncien la insostenibilitat de la Gestió Forestal Valenciana
Denuncien la insostenibilitat de la Gestió Forestal Valenciana

Ecologistes en Acció del País Valencià denuncia que s’estan produint tales brutals d’arbratge en diferents municipis (Aiora, Vistabella del Maestrat i la Pobla d’Arenós) i centenars d’actuacions de silvicultura preventiva en molts municipis, amb greus afeccions a la biodiversitat. Davant d’aquestes situacions s’han presentat escrits a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica denunciant els fets i sol·licitant informació sobre algunes de les actuacions més importants, ja que, per a més inri, es tracta de projectes realitzats i autoritzats per la Conselleria mateixa i potenciats des dels ajuntaments.

De les nombroses tales, les que s’estan duent a terme al municipi valencià d’Énguera, a la comarca de la Canal de Navarrés, afecten més 100.000 arbres. La del municipi castellonenc de Vistabella del Maestrat (comarca de l’Alcalatén), preveu la tala de 62.000 pins (15.000 d’aquestos, madurs) i està paralitzada, de moment, a causa de la pressió de les organitzacions ecologistes, encara que ja s’hi han tallat centenars de pins centenaris. Quant a les que s’estan efectuant a la Pobla d’Arenós (a la comarca d’Alt Millars), compten amb l’autorització de tala de 1.600 hectàrees i afecten a la neteja de la massa forestal (coníferes) en mal estat a causa de nevades i temporals.

Utilització de maquinària pesant en les tales
de la Pobla d’Arenós i Los Calpes (Castelló)

Des d’Ecologistes en Acció alertem que, amb l’excusa de la restauració d’hàbitats o per a pal·liar els efectes de les nevades i pedra d’anys anteriors, s’estan realitzant tales abusives en aquestes zones de fins a 15.000 tones d’arbres, cas d’Énguera, amb moviments de terres inclosos. Tales, fins i tot en algun cas sense autorització dels propietaris i sense respectar exemplars sans o vegetació d’interés, com ara savines, roures o alzines. La utilització de maquinària pesant en aquestos llocs d’alt valor ecològic, a més fomenta l’erosió del sòl, el seu empobriment i una pèrdua de biodiversitat important pel que fa a invertebrats i espècies sensibles (orquídies, fongs, zones de refugi de rèptils, etc).

Ecologistes en Acció critica que aquestes tales s’estan efectuant en zones pertanyents a la Xarxa Natura 2000 i en zones LIC i ZEPA, i que afecten espècies vegetals i animals i hàbitats protegits per la legislació comunitària. Les tales de Vistabella, per exemple, afecten el Parc Natural del Penyagolosa, ja que la zona d’actuació està dins del PORN del Penyagolosa, i afecten zones amb un gran interés ambiental on nidifiquen diverses espècies d’ocells rapinyaires forestals i un ocell molt escàs a nivell peninsular, com el picot negre (Dryocopus martius). Les tales a la Pobla d’Arenós es troben dins del LIC del Curs Alt del riu Millars i compten amb el beneplàcit de l’administració valenciana. Desgraciadament, moltes d’aquestes activitats s’estan realitzant sense un estudi d’impacte ambiental, la qual cosa crida molt l’atenció. En el cas de Vistabella (Castelló), escudant-se en un projecte de restauració de l’hàbitat, sembla que hi ha encobert un interés d’extracció fustanera.

Tala de pins madurs a Vistabella (Castelló). Desembre 2020

Pel que fa a les activitats de silvicultura preventiva que s’estan fent en nombrosos municipis emparant-se en la prevenció d’incendis forestals, creiem que no s’està fent de manera sostenible i s’està arrasant tota la vegetació existent (sotabosc i màquia mediterrània), sense importar la biodiversitat, la protecció del sòl enfront de l’erosió, el paisatge, les espècies protegides, etc. Són actuacions recurrents fruit d’una negligent permissivitat urbanística en sòls agrícoles i forestals reclassificats, i de l’abandó del medi rural.

Puig de l’Ermita (Vinaròs). Actuacions durant
2020. Tala i trituració total de la bosquina
mediterrània existent a la vora de carreteres i
habitatges. Foto de 29.12.2020, vessant sud

Des d’Ecologistes en Acció es reclama un canvi urgent en la política forestal valenciana a fi que impere la protecció del sòl i la biodiversitat, la lluita contra el canvi climàtic, la reforestació amb espècies autòctones, etc. No es pot permetre que sota els criteris de la prevenció en la lluita contra els incendis forestals s’impose la llei de tallar tot allò que es pot cremar sense importar res més i sense incidir seriosament en els factors humans generadors d’incendis forestals. Així mateix, es demanda la constitució immediata de tots els Consells Forestals Comarcals i la seua convocatòria urgent per a tractar aquestos temes tan importants per a una gestió forestal sostenible, en la qual la biodiversitat tinga un paper clau en els cicles biològics d’ambients forestals. Actuacions d’aquest tipus, diuen, comprometen greument l’estat de les nostres muntanyes i boscos i ens retrotrauen a una política forestal de temps pretèrits, ambientalment insostenible i anacrònica hui dia.

Denuncian la insostenibilidad de la Gestión Forestal Valenciana

Ecologistas en Acción del País Valenciano denuncia que se están produciendo brutales talas de arbolado en distintos municipios (Ayora, Vistabella del Maestrat y Puebla de Arenoso) y cientos de actuaciones de silvicultura preventiva en muchos municipios, con graves afecciones a la biodiversidad. Ante estas situaciones se han presentado escritos, ante la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, denunciando estos hechos y solicitando información sobre algunas de las actuaciones más importantes, pues, para más INRI, se trata de proyectos realizados y autorizados por la propia Consellería y potenciados desde los Ayuntamientos.

De las numerosas talas, las que se están efectuando en el municipio valenciano de Enguera, en la comarca de la Canal de Navarrés, afectan a más 100.000 árboles. Las del municipio castellonense de Vistabella del Maestrazgo (comarca de l’Alcalaten), prevé la tala de 62.000 pinos (15.000 de ellos maduros) y está paralizada, de momento, debido a la presión de las ONG ecologistas, aunque ya se han cortado cientos de pinos centenarios. Respecto a las que se están efectuando en la Puebla de Arenoso (en la comarca de Alto Mijares), cuentan con la autorización de tala de 1.600 hectáreas y afectan a limpieza de la masa forestal (coníferas) en mal estado debido a nevadas y temporales.

Utilización de maquinaria pesada en las cortas
de Puebla de Arenoso y Los Calpes (Castellón)

Desde Ecologistas en Acción alertamos que, con la excusa de la restauración de hábitats o para paliar los efectos de las nevadas y pedrisco de años anteriores, se están realizando talas abusivas en estas zonas de hasta 15.000 toneladas de árboles, caso de Enguera, con movimientos de tierras incluidos. Talas, en algún caso incluso, sin autorización de los propietarios y sin respetar ejemplares sanos o vegetación de interés, como sabinas, robles o encinas. La utilización de maquinaria pesada en estos lugares de alto valor ecológico, además fomenta la erosión del suelo, su empobrecimiento y una pérdida de biodiversidad importante a nivel de invertebrados y especies sensibles (orquídeas, hongos, zonas de refugio de reptiles, etc.).

Ecologistas en Acción critica que estas talas se están efectuando en zonas pertenecientes a la Red Natura 2000 y en zonas LIC y ZEPA, afectando a especies vegetales y animales y a hábitats protegidos por legislación comunitaria. Las talas de Vistabella, por ejemplo, afectan al Parque Natural de Penyagolosa, ya que la zona de actuación está dentro del PORN del Penyagolosa, afectando a zonas con un gran interés ambiental donde nidifican diversas especies de aves rapaces forestales y un ave muy escasa a nivel peninsular, como el pito negro (Dryocopus martius). Las cortas en Puebla de Arenoso se encuentran dentro del LIC del Curso Alto del río Mijares” y cuentan con el beneplácito de la administración valenciana. Desgraciadamente, muchas de estas actividades se están realizando sin un estudio de impacto ambiental, lo que es altamente llamativo. En el caso de Vistabella (Castellón), bajo un proyecto de restauración del hábitat, parece que hay encubierto un interés de extracción maderera.

Corta de pinos maduros en Vistabella (Castellón). Diciembre 2020

Respecto a las actividades selvicultura preventiva que se están realizando en numerosos municipios y amparadas bajo la prevención de incendios forestales, creemos que no se está haciendo de forma sostenible y se está arrasando toda la vegetación existente (sotobosque y maquia mediterránea), sin importar la biodiversidad, la protección del suelo ante la erosión, el paisaje, las especies protegidas, etc. Son actuaciones recurrentes fruto de una negligente permisividad urbanística en suelos agrícolas y forestales reclasificados, así como el abandono del medio rural.

Puig de la Ermita (Vinaròs). Actuaciones
durante 2020. Corta y trituración total del
matorral mediterráneo existente junto a
carreteras y viviendas. Foto del 29-12-2020,
ladera sur.

Desde Ecologistas en Acción se reclama un cambio urgente en la política forestal valenciana donde impere la protección del suelo y la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la reforestación con especies autóctonas, etc. No se puede permitir que bajo los criterios de la prevención en la lucha contra los incendios forestales impere la ley de cortar todo aquello que se puede quemar sin importar nada más y sin incidir seriamente en los factores humanos generadores de incendios forestales. Así mismo se demanda la constitución inmediata de todos los Consejos Forestales Comarcales y su convocatoria urgente para tratar estos temas tan importantes para una gestión forestal sostenible, donde la biodiversidad juegue un papel clave en los ciclos biológicos de ambientes forestales. Actuaciones de este tipo, dicen, comprometen gravemente el estado de nuestros montes y bosques y nos retrotraen a una política forestal de tiempos pretéritos, ambientalmente insostenible y anacrónica hoy día.

La entrada Denuncien la insostenibilitat de la Gestió Forestal Valenciana aparece primero en Ecologistas en Acción.

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published.