Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat

Home / Ecología / Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat
Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat

Sota el lema «Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat¨, entitats de tota Catalunya engeguen una campanya per reclamar un desconfinament amb una reducció dràstica de l’ús del vehicle privat

  • La campanya reclama un Pla de Xoc de conversió de la calçada per donar prioritat als vianants, la bicicleta i el transport públic. Les organitzacions adverteixen que seguiran fent pressió i planifiquen possibles accions als carrers fins que no sigui així.
  • Demanen a les administracions que el desconfinament protegeixi la salut de les persones, garantint les distàncies de seguretat i els nivells màxims de contaminació que estableix l’OMS.
  • La campanya s’ha llançat amb un vídeo i ha rebut ja el suport d’il·lustradors, personalitats de la cultura i la ciència, periodistes i influencers.

Més d’una vintena d’entitats vinculades a la defensa de la qualitat de l’aire i la mobilitat sostenible així com associacions veïnals i amb el suport de més de 110 entitats d’arreu de Catalunya iniciem la campanya ¨Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat¨ per reclamar a les administracions per un Pla de Xoc per transformar les nostres ciutats per donar prioritat a una mobilitat on els vianants, la bicicleta i el transport públic siguin els protagonistes.

El confinament forçat per la pandèmia de la COVID-19 ha deixat escenes urbanes inaudites: ciutats silencioses, olors que abans no sentíem, cants d’ocells, converses entre veïnes de balcó a balcó. Per primer cop en dècades, moltes ciutats compleixen les recomanacions en qualitat de l’aire que demana l’Organització Mundial de la Salut i avui, les veïnes de moltes ciutats podem respirar un aire que no ens perjudica la salut.

Malauradament, això ha estat possible per una greu crisi sanitària. Tanmateix, aquesta conseqüència permet imaginar que és possible viure en ciutats sense fums i sorolls. No és qüestió menor. Alguns estudis internacionals comencen a evidenciar que les zones amb més pol·lució estan patint majors taxes de mortalitat i morbiditat pel coronavirus. La població que porta anys i anys respirant un aire contaminat col·lecciona més patologies respiratòries i cardiovasculars; el que pot portar a experimentar els efectes més greus de la COVID-19.

Per avançar cap a aquestes ciutats post-confinament i sense contaminació, és necessari recuperar espai públic avui ocupat pel vehicle privat, i dedicar-lo als vianants, les bicis i el transport públic. És per això que és necessari que un percentatge important dels carrers esdevinguin un espai per caminar de forma segura i anar en bicicleta. Així com potenciar la capacitat en el transport públic per garantir les distàncies de seguretat i que esdevingui la columna vertebral de la mobilitat a les ciutats.

La bicicleta ha d’esdevenir el vehicle prioritari del desconfinament. És el vehicle més net i eficient, permet desplaçaments llargs i garantir distàncies de seguretat. Les vies secundàries o petites superilles no són suficients per absorbir l’increment de l’ús de la bicicleta. Per aquest motiu és necessari bastir una xarxa de vies sense vehicles de motor que faciliti la mobilitat activa entre barris i ciutats.

Els beneficis per la salut de restringir el trànsit seran múltiples: generar prou espai per garantir distàncies de seguretat entre les persones i promoure la mobilitat activa gràcies als carrers pacificats. I cal recordar que respirar un aire net és també una mesura preventiva contra els efectes coronavirus. Els beneficis ambientals són també evidents: menys emissions en un món que segueix estant en plena emergencia climàtica.

Altres ciutats ja ho estan duent a terme i estan reservant molts quilòmetres de calçada per ús exclusiu de vianants i ciclistes; i millorant el sistema de transport públic. A Catalunya, són diversos els ajuntaments que han proposat mesures en la mateixa direcció com per exemple els de Barcelona, Girona o Vic. Des de les entitats impulsores entenem que les mesures proposades per l’Ajuntament de Barcelona així com per altres ajuntaments fins al moment són insuficients. En el cas de Barcelona, afecten pocs carrers i especialment, la zona més cèntrica de la ciutat i l’Eixample. És en aquest sentit que creiem que per avançar cap a una ciutat lliure de contaminació és necessari restringir el trànsit rodat un 50 %. Necessitem ampliar urgentment les mesures proposades pels ajuntaments i que esdevinguin permanents.

Per això demanen a les administracions un Pla de xoc urgent per convertir les calçades en viari prioritari per vianants i bicis, a tots els carrers i accessos de les ciutats. I com a mesures d’urgència en el transport públic, la conversió del carril esquerre en carril BUS a totes les vies d’accés a les grans ciutats i garantir el finançament del sistema en la situació actual.

Confinem els cotxes, recuperem la ciutat!

Ecologistes en Acció, Plataforma per la Qualitat de l’Aire, Eixample Respira, BACC, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, l’Associació per la Promoció del Transport Públic, Fridays for Future Rebel.lió o Extinció Barcelona, Moviment per la Justícia Climàtica, Climacció, Girona pel Clima, Rebel.lió o Extinció Lleida, Mollet pel Futur.

[embedded content]

– Web campanya: https://www.recuperemlaciutat.com/

Bajo el lema «Confinemos a los coches. Recuperemos la ciudad¨, entidades de toda Cataluña ponen en marcha una campaña para reclamar un desconfinamiento con una reducción drástica del uso del vehículo privado

  • La campaña reclama un Plan de Choque de conversión de la calzada para dar prioridad a los peatones, la bicicleta y el transporte público. Las organizaciones advierten que seguirán haciendo presión y planifican posibles acciones en las calles hasta que no sea así.
  • Piden a las administraciones que el desconfinamento proteja la salud de las personas, garantizando las distancias de seguridad y los niveles máximos de contaminación que establece la OMS.
  • La campaña se ha lanzado con un video y ha recibido ya el apoyo de ilustradores, personalidades de la cultura y la ciencia, periodistas e influencers.

Más de una veintena de entidades vinculadas a la defensa de la calidad del aire y la movilidad sostenible así como asociaciones vecinales y con el apoyo de más de 110 entidades de toda Cataluña inician la campaña ¨Confinemos a los coches. Recuperemos la ciudad¨ para reclamar a las administraciones un Plan de Choque para transformar las ciudades para dar prioridad a una movilidad donde los peatones, la bicicleta y el transporte público sean los protagonistas.

El confinamiento forzado por la pandemia de la COVID-19 ha dejado escenas urbanas inauditas: ciudades silenciosas, olores que antes no percibíamos, cantos de pájaros, conversaciones entre vecinas de balcón a balcón. Por primera vez en décadas, muchas ciudades han cumplido los niveles de calidad del aire que recomienda la Organización Mundial de la Salud y hoy, las vecinas de muchas ciudades podemos respirar un aire que no nos perjudica la salud.

Desgraciadamente, esto ha estado posible por una grave crisis sanitaria. Aun así, esta situación permite imaginar que es posible vivir en ciudades sin humos y ruidos. No es cuestión menor. Algunos estudios internacionales empiezan a evidenciar que las zonas con más polución están sufriendo mayores tasas de mortalidad y morbilidad por el coronavirus. La población que lleva años y años respirando un aire contaminado colecciona más patologías respiratorias y cardiovasculares; lo que puede llevar además a experimentar los efectos más graves de la COVID-19.

Para avanzar hacia estas ciudades post-confinamiento y sin contaminación, es necesario recuperar espacio público hoy ocupado por el vehículo privado, y dedicarlo a los peatones, las bicis y el transporte público. Es por ello que es necesario que un porcentaje importante de las calles liberen el espacio para andar de forma segura e ir en bicicleta. Así como para potenciar la capacidad en el transporte público para garantizar las distancias de seguridad, transporte que es la columna vertebral de la movilidad en las ciudades.

La bicicleta tiene que representar el vehículo prioritario del desconfinamiento. Es el vehículo más limpio y eficiente, permite desplazamientos largos y garantizar distancias de seguridad. Las vías secundarias o pequeñas superilles no son suficientes para absorber el incremento del uso de la bicicleta. Por este motivo es necesario construir una red de vías sin vehículos de motor que facilite la movilidad activa entre barrios y ciudades.

Los beneficios para la salud de restringir el tráfico serán múltiples: generar suficiente espacio para garantizar distancias de seguridad entre las personas y promover la movilidad activa gracias a las calles pacificadas. Y hay que recordar que respirar un aire limpio es también una medida preventiva contra los efectos coronavirus. Los beneficios ambientales son también evidentes: menos emisiones en un mundo que sigue estando en plena emergencia climática.

Otras ciudades ya lo están llevando a cabo y están reservando muchos kilómetros de calzada para el uso exclusivo de peatones y ciclistas; y mejorando el sistema de transporte público. En Cataluña, son diversos los ayuntamientos que han propuesto medidas en la misma dirección como por ejemplo los de Barcelona, Girona o Vic. Desde las entidades impulsoras entendemos que las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Barcelona así como por otros ayuntamientos hasta el momento son insuficientes. En el caso de Barcelona, afectan pocas calles y especialmente, la zona más céntrica de la ciudad y el Eixample. Es en este sentido que creemos que para avanzar hacia una ciudad libre de contaminación es necesario restringir el tráfico rodado un 50 %. Necesitamos ampliar urgentemente las medidas propuestas por los ayuntamientos y que se conviertan en permanentes.

Por eso piden a las administraciones un Plan de choque urgente para convertir las calzadas en viario prioritario para peatones y bicis, en todas las calles y accesos de las ciudades. Y como medidas de urgencia en el transporte público, la conversión del carril izquierdo en carril BUS en todas las vías de acceso en las grandes ciudades y garantizar la financiación del sistema en la situación actual.

¡Confinemos a los coches. Recuperemos la ciudad!

Ecologistas en Acción, Plataforma por la Calidad del Aire, Eixample Respira, BACC, , Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, Asociación para la Promoción del Transporte Público, Fridays for Future Barcelona, Rebelión o Extinción Barcelona, Movimiento por la Justicia Climática, Climacció, Girona por el Clima, Rebelión o Extinción Lleida, Mollet por el Futuro.

[embedded content]

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published.